La rebotiga

"REBOTIGA f.

Cambra o departament situat darrera una botiga i destinat generalment a magatzem o laboratori; cast. trastienda, rebotica (si és d'apotecaria). En huna rebotiga, doc. a. 1554 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.). Varen tirar-se envans a terra per fer de dues pesses una sola rebotiga gran, Oller Bofet. 73. Irromperen a la rebotiga del savi, Vidal Mem. 101.

Fon.: rəβutíɣə (Barc.); reβotíɣa (Val.); rəβotíɣə (Mall.).
Etim.: de botiga prefixat amb re- (< rera-) indicador de part posterior."*

*La cita és textual del Diccionari català-valencia-balear (DCVB) d'A.M. Alcover i F. de B. Moll, edició electrònica consultable a través d' Internet, gràcies a la col·laboració de l'Editorial Moll i l'Institut d' Estudis Catalans (IEC).

Joan Clota explicant contes a la rebotiga de la Bruixa el diumenge 2 de juliol de 2017, en la festa de presentació del conte de fil i canya "La Bruixa de Perafita".